Log On

Welcome! Please enter your user name and password below.
User Name:
Password:

ด่วน! กรมการค้าต่างประเทศจะปิดระบบเครือข่ายกรมฯ

ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558 เวลา 17.00 น.
ถึงวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2885 เวลา 08.00 น.
จึงไม่สามารถใช้งานระบบ มส. ในเวลาดังกล่าวได้
ขออภัยในความไม่สะดวก (จาก...ผู้ดูและระบบ)

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบรายงานการส่งออกสินค้ามาตรฐาน (มส. 25)

FAQ - ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาการใช้ระบบงาน มส. 25

เรียน ผู้เข้าใช้งานระบบทุกท่าน การเข้าใช้งานระบบงานนี้ หากติดขัดปัญหาประการใด ขอให้ประสานไปยัง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. 02 547 4810